Financiële hulp

Hier lees je of en wanneer je recht hebt op financiële hulp.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

DUO regelt veel zaken voor studenten, zoals de studiefinanciering. Dit gebeurt in opdracht van de overheid. Zie de website van DUO voor een overzicht van de regelingen voor mbo'ers, hbo'ers en studenten aan een universiteit (met een functiebeperking).

Zie voor informatie over het huidige leenstelsel:

Studievertraging?

Loop je door je beperking studievertraging op? Of denk je dat dit gaat gebeuren? Meld dit bijtijds aan je studieadviseur of studentendecaan. Wacht hier niet te lang mee! Bij vertraging door bijzondere omstandigheden, heb je mogelijk recht op financiële compensatie. Bij hogescholen en universiteiten gebeurt dit vanuit het profileringsfonds. Via de studentendecaan zijn er bij DUO verschillende mogelijkheden, zoals verlenging van de diplomatermijn of een jaar extra ov-kaart (en aanvullende beurs).

Als je op een hogeschool of universiteit studeert, is er een kwijtschelding van 1.200 euro mogelijk via DUO. Dit moet je aanvragen via de studentendecaan en heet 'compensatie wegens medische omstandigheden'. De kwijtschelding ontvang je als je je diploma binnen tien jaar na de start van je studie haalt. Ook kun je een jaar extra 'studiefinanciering' aanvragen bij DUO via de decaan. Dit komt neer op een extra jaar een ov-kaart (en een aanvullende beurs).

De vertraging moet het gevolg zijn geweest van een bijzondere omstandigheid. Als je denkt voor één van de regelingen van DUO in aanmerking te komen, neem dan contact op met de studentendecaan. De studentendecaan beoordeelt of je een verzoek kan indienen. Als de studentendecaan het formulier niet invult en ondertekent kan DUO de voorziening niet toekennen. Bij een verzoek vanwege medische omstandigheden, moet je ook het formulier Medische informatie meesturen.

DUO controleert of:

  • Het verzoek is ondertekend door de studentendecaan en door de student.
  • Het verzoek zo nodig de juiste bijlagen bevat, zoals een door de arts ondertekend formulier Medische informatie of een door een orthopedagoog ondertekende dyslexieverklaring.

Deze vertraging moet je wel kunnen aantonen. Leg daarom de redenen voor de vertraging vast bij de decaan of studieadviseur. Zie voor meer informatie:

Langdurige vertraging

Loop je erg veel vertraging op door je functiebeperking? Dan is verlenging van de diplomatermijn mogelijk. De diplomatermijn duurt tien jaar. Deze termijn kan worden verlengd met de duur van je beperking. Bij een structurele beperking kan je vijf jaar verlenging krijgen. Als het helemaal niet lukt om je diploma te halen, kan je prestatiebeurs worden omgezet in een gift. Je hoeft de lening dan niet terug te betalen. Zie de website van Dienst Uitvoering Onderwijs voor meer informatie over vertraging.

Individuele studietoeslag

Studenten met een functiebeperking komen soms in aanmerking voor een individuele studietoeslag. Hiervoor gelden een paar basisvoorwaarden, zoals de vaststelling dat de student niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen. Zie de participatiewet voor de voorwaarden.

Daarnaast kunnen gemeenten aanvullende voorwaarden stellen. De regels verschillen per gemeente. Vraag deze voorwaarden op bij de gemeente waar je ingeschreven staat.

Vergoedingen UWV

Het UWV kan een vergoeding geven voor vervoer en individuele voorzieningen. Koop niet zelf een hulpmiddel, maar vraag hier eerst naar bij het UWV. Je krijgt namelijk geen vergoeding achteraf.

Via de website van het UWV kun je een formulier invullen. Zie onder het Overzicht formulieren:

  • Aanvragen vergoeding vervoer.
  • Aanvragen ondersteuning bij het volgen van onderwijs.
  • Aanvragen voorziening: bij een visuele, auditieve of motorische handicap.

Fondsen

Naast de fondsen van de onderwijsinstellingen zelf, zijn er soms nog andere fondsen voor studenten met een beperking:

  • Algemene fondsen, zoals K.F. Heinfonds.
  • Fondsen voor mensen met een specifieke aandoening, zoals het Reumafonds.

Vraag bij de opleiding van jouw keuze of bij jouw patiëntenvereniging of jij in aanmerking komt voor zo'n fonds.